CEL PRACY PRZEDSZKOLA DLA DZIECI Z AUTYZMEM:

Celem naszej pracy jest podejmowanie wczesnej intensywnej terapii, aby dać naszym wychowankom szansę jak najlepszego rozwoju.

Praca odbywa się według następującego modelu (opracowanie i publikacja: B.Urbaniak 2006, L.Domańska, B.Urbaniak 2010):

Model pracy

Dzieci rozpoczynają zajęcia od intensywnej terapii indywidualnej, prowadzonej zarówno w ośrodku, jak i w domu dziecka. Podczas 30-40 godzinnej terapii w tygodniu uczą się wszystkich podstawowych umiejętności, począwszy od nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, posługiwania się mową, naśladowania działań, zabawy po samodzielność. Następnie, w zależności od wielorakich czynników, podejmowana jest decyzja odnośnie rozpoczęcia procesu wprowadzenia dziecka w grupę rówieśniczą. Integracja z rówieśnikami odbywa się stopniowo, według przygotowanych dla dziecka indywidualnych programów terapeutycznych.

Na wszystkich etapach równolegle z terapią prowadzoną w przedszkolu, kontynuowana jest przez rodziców lub osoby ich wspomagające terapia w domu dziecka. Za konstruowanie programów domowych oraz instruktaż dla rodziców odpowiedzialni są nauczyciele – terapeuci, którzy co najmniej jeden raz na dwa tygodnie odbywają popołudniowe wizyty domowe.

 

ORGANIZACJA TERAPII W PRZEDSZKOLU:

Nasza praca obejmuje 20 godzin terapii tygodniowo w systemie 1 terapeuta na 1 dziecko, a w miarę jej przebiegu część tej terapii odbywa się na terenie innych placówek oświatowych (przedszkoli), gdzie dziecko ma zajęcia najpierw w małej, a następnie w dużej grupie rówieśniczej. Każde z naszych podopiecznych przygotowywane, aby po zakończeniu edukacji w naszym Przedszkolu mogło kontynuować naukę w innej placówce (maksymalnie do 9 roku życia).

W naszej Szkole Podstawowej naukę kontynuują dzieci, które miały terapię na terenie Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem oraz odbyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie naszej placówki.