Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOSW, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania

Tytuł projektu: „Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowegoprowadzonego wformie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102z terenu miasta Poznania”

Okres realizacji projektu: 08.12.2020 – 31.03.2021

Całkowita wartość projektu: 296 565,86 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 252 080,98 zł

Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie 3 szkół mających siedzibę na terenie miasta Poznania
w zakresie zakupu 43 laptopów wraz z oprogramowaniem i 22 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:

 

 1. Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań, w tym:
  1. Technikum Mechaniczne
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia

 

 1. SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82 60-569 Poznań, w tym:
  1. Szkoła Policealna (wyłącznie w zakresie kształcenia młodzieży)
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

 

 1. Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań, w tym:
  1. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia