Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Rekrutacja

DOKUMENTY – rekrutacja 2023/2024

KIERUNKI

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 4

 • cykl kształcenia: 3 lata
 • podbudowa: szkoła podstawowa
 • zawód: elektronik, magazynier-logistyk, ogrodnik

Szkoła Policealna

 • cykl kształcenia: 2 lata
 • podbudowa: liceum, technikum
 • zawód: technik archiwista, technik administracji

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 • cykl kształcenia: 4 lata – podbudowa: szkoła podstawowa
 • język obcy I:  j. angielski
 • język obcy II: j. rosyjski, j. hiszpański (do wyboru)
 • przedmiot rozszerzony I: geografia
 • przedmiot rozszerzony II: j. angielski
 • przedmiot uzupełniający I: historia i społeczeństwo
 • przedmiot uzupełniający II: interaktywne multimedia (pobierz opis przedmiotu)
 • klasa sportowa o profilu Boccia

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5

 • kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
 • cykl kształcenia: 3 lata

Pozyskane umiejętności zawodowe, jak i odpowiedni zasób wiedzy, pozwalają naszym absolwentom na podejmowanie pracy we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwiają doskonalenie w zawodzie.

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ/KLAS SPECJALNYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

I. Dla uczniów mieszkających w Poznaniu ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzonych przez Miasto Poznań.

 1. Rodzic/opiekun prawny, po zapoznaniu się z ofertą wybranej szkoły, składa wniosek do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o skierowanie dziecka z niepełnosprawnością do szkoły na właściwy etap edukacyjny.
 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to uczniów klas pierwszych i klas programowo wyższych.
 3. Termin składania wniosku: cały rok
 4. Miejsce składania wniosku: Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

II. Dla uczniów mieszkających poza Poznaniem ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzonych przez Miasto Poznań

 1. Rodzic/prawny opiekun dziecka z niepełnosprawnością składa wniosek o skierowanie ucznia do szkoły/klasy prowadzonej przez Miasto Poznań do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
 2. Starosta właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego, który nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka odpowiedniego ze względu na rodzaj niepełnosprawności, kieruje zapytanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o możliwość kształcenia w odpowiedniej szkole lub ośrodku. Przyjęcia tych uczniów, na etap edukacyjny, odbywać się będą jeśli szkoły lub ośrodki prowadzone przez Miasto Poznań dysponują wolnymi miejscami.
 3. Wniosek powinien zawierać kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny.
 4. Dotyczy to uczniów klas pierwszych jak również klas programowo wyższych.
 5. Termin składania wniosku: cały rok
 6. Miejsce składania wniosku: siedziba właściwego starosty ze względu na miejsce zamieszania ucznia z niepełnosprawnością.