Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Szkoła policealna – informacje

Szkoła policealna oferuje naukę w zawodach:

 • TECHNIK ARCHIWISTA, TECHNIK ADMINISTRACJI
 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie (liceum, technikum), również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • cykl kształcenia: 2 lata; w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
 • w trakcie nauki odbywają się praktyki zawodowe

TECHNIK ARCHIWISTA

Czego nauczysz się na zajęciach?

 • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
 • ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
 • opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Co po szkole?

Typowe stanowiska pracy dla technika archiwisty to: archiwista, specjalista ds archiwizacji danych.


TECHNIK ADMINISTRACJI

Czego nauczysz się na zajęciach?

 • gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Co po szkole?

Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.