Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Zawód: elektronik

Zawód Elektronik
Podbudowa Absolwenci szkół podstawowych – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:

 • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • autyzm w tym z zespołem Aspergera,
 • niepełnosprawności sprzężone.
Czas trwania 3 lata
Zdobywane umiejętności
 • stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony antystatycznej i ochrony środowiska,
 • charakteryzowania parametrów elementów obwodów elektrycznych i elektronicznych, elementów i układów elektroniki analogowej, parametrów elementów i układów elektroniki cyfrowej, metod pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych, elementów układów i urządzeń elektronicznych, elementów i urządzeń instalacji elektronicznych,
 • stosowania praw elektrotechniki do obliczania parametrów obwodów elektrycznych i elektronicznych, programów do symulacji działania układów elektronicznych,
 • dobierania elementów elektronicznych do budowy układów analogowych i układów elektroniki cyfrowej,
 • wyznaczania tras przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych,
 • wykonywania rysunków technicznych, lutowania układów przewlekanych i powierzchniowych, instalacji natynkowej i podtynkowej, połączeń mechanicznych i elektrycznych instalowanych urządzeń elektronicznych, podłączeń urządzeń elektronicznych do instalacji zasilającej,
 • uruchamiania układów i urządzeń elektronicznych,
 • usuwania usterek układów i urządzeń elektronicznych powstałych na etapie montażu.
Uzyskane dokumenty
 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • Dyplom zawodowy
Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe realizowane w szkole podczas zajęć praktycznych:

Klasa I – 7h/tydzień

Klasa II – 12h/tydzień

Klasa III – 12h/tydzień

Perspektywy pracy
 • Serwisy urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki
 • Zakłady usługowe i firmy instalujące sprzęt elektroniczny
 • Specjalistyczne placówki handlowe.
Przedmioty Przedmioty ogólnokształcące

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy elektrotechniki
 • podstawy elektroniki i automatyki
 • rysunek zawodowy
 • pomiary elektroniczne
 • urządzenia elektroniczne
 • zajęcia praktyczne
 • język angielski zawodowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
Egzaminy Egzaminy zawodowe organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są obowiązkowe po 3 klasie.

Składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Zdający uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu jeśli uzyskał:

 • 50% punktów z części pisemnej egzaminu
 • 75% punktów z części praktycznej egzaminu

Po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu elektronik.

Kwalifikacje ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych – egzamin po 3 klasie