Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Zawód: magazynier-logistyk

Zawód Magazynier-logistyk
Podbudowa Absolwenci szkół podstawowych – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:

 • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • autyzm w tym z zespołem Aspergera,
 • niepełnosprawności sprzężone.
Czas trwania 3 lata
Zdobywane umiejętności Uczeń po zdobyciu kwalifikacji:

 • charakteryzuje rodzaje i funkcje magazynów i centrów dystrybucji w procesach gospodarczych,
 • charakteryzuje zapasy w magazynie,
 • optymalizuje zagospodarowanie powierzchni i przestrzeni magazynowej,
 • charakteryzuje urządzenia i wyposażenie magazynowe służące do wykonywania zadań zawodowych,
 • charakteryzuje procesy magazynowe,
 • charakteryzuje proces zarządzenia zapasami i magazynem,
 • charakteryzuje cechy zapasów decydujące o sposobie i warunkach magazynowania,
 • charakteryzuje parametry przechowywania zapasów,
 • monitoruje stany zapasów magazynowych,
 • posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu logistyki,
 • stosuje zasady normalizacji w logistyce,
 • zabezpiecza dokumenty przeznaczone do przechowywania
 • posługuje się miarami statystycznymi do wykonywania zadań zawodowych,
 • charakteryzuje systemy i procesy logistyczne,
 • charakteryzuje przepływy materiałów i procesy logistyczne w produkcji,
 • charakteryzuje przepływy i procesy logistyczne w dystrybucji,
 • rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych;
Uzyskane dokumenty
 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • Dyplom zawodowy
Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe realizowane w szkole podczas zajęć praktycznych:

 • Klasa I – 7h/tydzień
 • Klasa II – 12h/tydzień
 • Klasa III – 12h/tydzień
Perspektywy pracy
 • magazyny małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
 • hurtownie
 • centra logistyczne, handlowe i dystrybucyjne
 • terminale kontenerowe
 • firmy produkcyjne, handlowe i usługowe
Przedmioty Przedmioty ogólnokształcące

Przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Obsługiwanie klientów i kontrahentów,
 • Organizowanie pracy magazynu,
 • Podstawy logistyki,
 • Przechowywanie zapasów,
 • Przyjmowanie i wydawanie zapasów,
 • Zabezpieczenie majątku,
 • Zajęcia praktyczne,
 • Język angielski zawodowy;
Egzaminy Egzaminy zawodowe organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są obowiązkowe po 3 klasie.

Składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Zdający uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu jeśli uzyskał:

 • 50% punktów z części pisemnej egzaminu
 • 75% punktów z części praktycznej egzaminu

Po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu magazynier-logistyk.

Kwalifikacje

SPL.01 Obsługa magazynów – egzamin po 3 klasie.