Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
logo

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
im. Zbigniewa Tylewicza
w Poznaniu

godlo

Projekty „Zabawa Sztuką”, „EMOCJA”, „Z kulturą mi do twarzy 2022/2023”

W ramach lekcji z wychowawcą oraz zajęć rewalidacyjnych wybrane klasy uczestniczyły w projektach:

Ogólnopolski projekt „Zabawa Sztuką”

Głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Celem było tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności , wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwijanie poczucia estetyki, rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,

Międzynarodowy projekt EMOCJA

Głównym założeniem projektu było pokazanie uczniom, że emocje i ich wyrażanie, nauka języka emocji jest bardzo ważne, gdyż nie tylko pozwala nam zrozumieć samych siebie lecz również drugą osobę. Rozbudzanie wiary w siebie oraz własne możliwości. Aktywizacja dzieci na zrozumienie drugiej osoby. Dodatkowo celem projektu była aktywizacja dzieci w kierunku zrozumienia emocji i uczuć innych osób, budowanie przyjaznego klimatu integracji, eliminowanie zachowań agresywnych, wychowanie do wartości takich jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość.

Międzynarodowy projekt Z kulturą mi do twarzy 2022/2023

Projekt edukacyjny powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje tegoroczny kierunek polityki oświatowej: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Cele projektu jest wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób ; ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Udział w projektach dał uczniom wile zabawy, satysfakcji, pomógł rozwinąć swoje kompetencje społeczne, wzmocnić wiarę w siebie, zintegrować grupę. W przyszłości będziemy kontynuować zadania.